Logo ubs ua 5

Положення про клуб випускників

Створено: Середа, 15 листопада 2017, 12:33
Перегляди: 4171

Положення

про Клуб випускників

Інституту магістерської та післядипломної освіти Університету банківської справи

Національного банку України (м. Київ)

 

 

                         

ПОЛ СУЯ 2009

 

 

Розроблено:

Погоджено:

Затверджено:

Провідний фахівець Інституту магістерської і після дипломної освіти

Бордюг В.В.

 

Проректор з навчально-виховної роботи

Хоружий Г. Ф.

Представник керівництва з якості

Семів А.Р.

Провідний юрисконсульт

Полухіна О.Л.

Ректор

Смовженко Т.С.

 

Підпис:

 

Підпис:

 

Підпис:

 

Підпис:

 

 

Дата: 10.01.2009

Дата: 14.01.2009

Дата: 12.02.2009

Видання: 1

Чинний з 12.02.2009

Примірник контрольний

 

 

 

ЗМІСТ

 

1. Загальні положення……………………………………..............................

3

2. Мета, завдання та напрямки діяльності Клубу випускників …………...

3

3. Склад та структура Клубу випускників ………………….………...……

5

4. Права і обов’язки членів Клубу випускників ……………......…………

6

5. Порядок проведення засідань Клубу випускників ……………...………

7

Лист реєстрації змін………………………………………...……………......

8

Лист ознайомлення…………………...………………………………………

9

 

 

  1. Загальні положення

 

 

  1. Мета, завдання та напрямки діяльності Клубу випускників

 

2.1. Мета діяльності Клубу випускників:

2.2. Головними завданнями Клуб випускників є:

2.3. Основні напрямки роботи Клуб випускників:

2.4. Клуб випускників може надавати пропозиції Вченій раді Університету щодо удосконалення навчальних планів та робочих навчальних програм конкретних дисциплін при підготовці фахівців з відповідних спеціальностей.

2.5. Клуб випускників може проводити вузькоспеціалізовані навчальні тренінги, круглі столи для студентів конкретних спеціальностей з метою обговорення окремих актуальних фахових тем.

2.6. Клуб випускників сприяє у працевлаштуванні випускників.

2.7. Клуб випускників сприяє організації проведення наукових конференцій, семінарів, тренінгів, інших заходів навчально-наукового характеру та залученню до участі в них випускників Університету різних років.

 

  1. Склад та структура Клубу випускників

   3.1. Клуб випускників формується з випускників і працівників Інституту магістерської та післядипломної освіти.

3.2. Членство в Клубі випускників набувається на добровільних засадах.

3.3. Члени Клубу випускників виконують покладені на них функції на безоплатній та позаштатній основі.

3.4. Почесними членами Клубу випускників можуть бути особи, які були випускниками іншого навчального закладу, але які надають інформаційну, консультативну, матеріальну та інші види допомоги у роботі Клубу випускників.

3.5. Керівним органом Клубу випускників є Правління Клубу випускників, до складу якого входять Президент Клубу випускників, Відповідальний секретар Клубу випускників та координатори Клубу випускників – представники Інституту магістерської та післядипломної освіти.

3.6. Правління Клубу випускників:

3.7. Президент та Відповідальний секретар Клубу випускників обираються шляхом відкритого голосування простою більшістю голосів.

3.8. Президент Клубу випускників:

3.9. Пропозиції щодо висунення претендентів на посаду Президента Клубу випускників можуть ініціюватись як Університетом, так і членами Клубу випускників.

3.10. Відповідальний секретар Клубу випускників:

-   здійснює організаційну роботу щодо якісного проведення засідань Клубу випускників;

-   веде протоколи засідань Клубу випускників;

-   організовує підготовку проектів документів;

-   організовує наповнення і оновлення сторінки Клубу випускників на сайті Університету;

-  здійснює контроль за виконанням планів і рішень Правління Клубу випускників.

3.11. Правління Клубу випускників може обирати також заступників Президента Клубу випускників за функціональним розподілом та делегувати їм частину повноважень.

3.12. Правління Клубу випускників має право усунути за підсумками річної роботи від членства в Клубі випускників осіб, які не брали активної участі у її роботі, а також які не з’являлись на понад 50% проведених засідань та заходів.

3.13. Усі члени Клубу випускників можуть рекомендувати Президенту Клубу випускників нових кандидатів на членство у його Правлінні.

 

  1. Права і обов’язки членів Клубу випускників

 

4.1. Члени Клубу випускників мають право:

4.2. Члени Клубу випускників зобов’язані:

-    дотримуватися норм даного Положення та основних документів Університету;

-    активно працювати над реалізацією завдань діяльності Клубу випускників;

-   своєчасно виконувати рішення та плани Правління Клубу випускників.

 

  1. Порядок проведення засідань Клубу випускників

5.1. Правління Клубу випускників збирається на свої засідання за самостійно встановленим графіком, але не менше 2 разів на рік.

5.2. Загальні збори членів Клубу випускників проводяться за самостійно встановленим графіком, але не менше 1 разу на рік.

5.3. Засідання Правління Клубу випускників та скликання загальних зборів членів Клубу випускників можуть бути ініційовані як членами Клубу випускників, так і Університетом.

5.4. Засідання загальних зборів членів Клубу випускників та Правління Клубу випускників оформлюється відповідними протоколами, що містять ухвали рекомендаційного характеру.

 

ЛИСТ РЕЄСТРАЦІЇ ЗМІН

 

Дата

Номер зміни

Хто вніс

Короткий зміст

Примітка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ЛИСТ ОЗНАЙОМЛЕННЯ

 

П.І.Б.

Посада

Дата

Підпис