Кафедра фінансів і страхування

kafedra

Науково-педагогічний персонал кафедри фінансів і страхування в складі 5 д.е.н., 5 к.е.н. забезпечує викладання 28 дисциплін, в тому числі англійською мовою за спеціальностями 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» (магістерська програма «Індустрія фінансових послуг»), бакалаврів за спеціальністю 6.030508 «Фінанси і кредит» (професійне спрямування «Фінанси). Кафедра фінансів і страхування проводить наукові дослідження в рамках здійснення теоретичних та практичних досліджень з актуальних проблем фінансового і корпоративного менеджменту, фінансового ринку, індустрії фінансових послуг, розвитку фінансової та банківської систем. Середнє значення індексу Гірша викладачів кафедри становить 7, що забезпечується публікаціями у виданнях, які входять до міжнародних науко метричних баз.

Склад кафедри

kafedra

Науково-педагогічний персонал кафедри фінансів і страхування в складі 5 д.е.н., 5 к.е.н. забезпечує викладання 28 дисциплін, в тому числі англійською мовою за спеціальностями 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» (магістерська програма «Індустрія фінансових послуг»), бакалаврів за спеціальністю 6.030508 «Фінанси і кредит» (професійне спрямування «Фінанси). Кафедра фінансів і страхування проводить наукові дослідження в рамках здійснення теоретичних та практичних досліджень з актуальних проблем фінансового і корпоративного менеджменту, фінансового ринку, індустрії фінансових послуг, розвитку фінансової та банківської систем. Середнє значення індексу Гірша викладачів кафедри становить 7, що забезпечується публікаціями у виданнях, які входять до міжнародних науко метричних баз.

Склад кафедри

Міщенко Світлана Володимирівна

Mishchenko

Д.е.н., доцент, завідувач кафедри.

Освіта: кандидат економічних наук за спеціальністю 08.00.08. – гроші, фінанси і кредит (2009), доктор економічних наук за спеціальністю 08.00.08. – гроші, фінанси і кредит (2009),

Основні публікації:понад 120 наукових праць, у тому числі монографій, навчальних посібників, підручників, брошур.

Індекс професійної компетенції Індекс Гірша: 20

ScopusAuthorID: 36069220600

Боярко Ірина Миколаївна

Boiarko

Кандидат економічних наук за спеціальністю 08.10.01 – розміщення продуктивних сил і регіональна економіка (2009), доцент кафедри фінансів (2011), доцент.

Освіта: 1996-2001 рр. обліково-фінансовий факультет ДВНЗ «Українська академія банківської справи Національного банку України» за спеціальністю «Фінанси і кредит», здобула кваліфікацію «магістр з фінансів», диплом з відзнакою.

Членство в радах:Вчена рада ДВНЗ «Університет банківської справи»

Дисципліни, що викладає: Фінансовий менеджмент

Наукові інтереси: Управління фінансами підприємств, фінансовий та інвестиційний аналіз

Основні публікації: понад 120 наукових та навчально-методичних праць, в т.ч.: 9 монографій, близько 60 наукових статей у фахових виданнях, з який 11 включені до міжнародної наукометричної бази Scopus. Загальний індекс цитування наукових праць Ірини Боярко – 9, h-індекс в базі даних Scopus – 1.

Науковий бібліометричний профіль у системі Google Scholar.

Перелік основних публікацій:

Підручники, навчальні посібники

Монографії, підручники, навчальні посібники

 1. Стратегічне фінансове управління підприємством: монографія / І.М. Боярко, Л.Л. Гриценко, О.В. Рябенков та ін. – Суми : Університетська книга, 2014. – 176 с.
 2. Боярко І.М. Теоретико-методологічні аспекти стратегічного фінансового контролінгу : розділ у монографії. Проблеми та перспективи ринково-орієнтованого управління підприємствами: теорія, методологія, практика / Національний університет «Києво-Могилянска академія». – Київ-Кривий Ріг : Видавництво «СТПРЕС», 2015. – С. 171-183.
 3. Фінансовий аналіз: навчальний посібник / загальною редакцією Школьник І.О. – Київ : Центр учбової літератури, 2016. – 368 с.

Наукові статті

 1. Боярко І. М. Стратегічно орієнтована система як прояв синергетичного розвитку господарського обліку/ І. М. Боярко // Облік і фінанси. – 2015. – №3. – С. 8-13.
 2. Балацький Є.О. Оцінка інвестиційної безпеки регіонів України / І. М. Боярко, В.В. Гордієнко // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2015.– Випуск 5. – Режим доступу: http://global-national.in.ua/issue-5-2015/13-vipusk-5-traven-2015-r/877-balatskij-e-o-gordienko-v-p-boyarko-i-m-otsinka-investitsijnoji-bezpeki-regioniv-ukrajini
 3. Боярко І. М. Праксеологічні та ситуаційний підходи у формуванні системи стратегічного обліку/ І. М. Боярко // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. – 2016. ­ №2. – С. 80-90.

Тези доповідей

 1. Боярко І. М. Стратегічно орієнтована система обліку / І. М. Боярко // Економічний і соціальний розвиток України в ХХІ столітті: національна візія та виклики глобалізації: збірник тез доповідей Двадцятої Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених (Тернопіль, 26-27 березня 2015 року). – Тернопіль: Астон, 2015. – С. 269-270.
 2. Боярко І. М. Сучасна класифікація облікових систем/ І. М. Боярко // Фінансово-економічний розвиток України в умовах євроінтеграції : збірник матеріалів ІV всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції, 25 березня 2015 р. – Львів : Львівська комерційна академія, 2015. – С. 59 – 61.
 3. Боярко І. М. Стратегічний облік, аналіз і контроль в контексті сучасного парадигмального розвитку обліку/ І. М. Боярко // Облік, аналіз і аудит: виклики інституціональної економіки: матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (10 жовтня 2015 р). / відп. ред. І.Б. Садовська. – Луцьк: РВВ Луцького НТУ, 2015. – С. 27-29.

Науковий шлях. У 2009 році в Раді по вивченню продуктивних сил України НАН України захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук зі спеціальності 8.00.05 – «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка», тема дисертації «Розвиток інноваційно-орієнтованого прикордонного співробітництва (на прикладі Сумської області)». У 2011 р. отримала вчене звання доцента кафедри фінансів. У 2014 р. вступила до докторантури Університету банківської справи та працює над дисертаційним дослідженням за спеціальністю 08.00.09 – «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)».

У вищих навчальних закладах системи Національного банку України працює з 2003 року, в УБС НБУ– з 2013 року, в Інституті магістерської і післядипломної освіти УБС НБУ – з 2014 р.

Є автором близько 120-та наукових та навчально-методичних праць, у тому числі 9 монографій та 3 навчальних посібників з грифом МОН України, бере активну участь у міжнародних та всеукраїнських наукових і науково-практичних конференціях, семінарах, форумах, здійснює керівництво науковою роботою студентів.

Індекси цитованості наукових праць: h-індекс – 6 та i10-індекс – 4.

Наукові інтереси: фінансовий механізм функціонування суб’єктів господарювання, фінансовий та інвестиційний менеджмент, економічний аналіз, фінансовий та інвестиційний аналіз.

Відзнаки та нагороди: нагороджена почесною грамотою Управління освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації за багаторічну сумлінну працю, підготовку висококваліфікованих спеціалістів, високі показники у науково-дослідній, методичній, педагогічній, виховній роботі та з нагоди Дня науки (2009 р.); нагороджена грамотою ДВНЗ «Українська академія банківської справи Національного банку України» з врученням медалі за високе служіння науці, самовіддану працю на педагогічній ниві та з нагоди Дня працівників освіти (2010 р.).

Голубка Степан Михайлович

Holubka

Доктор економічних наук (2015), професор кафедри.

Освіта: Львівський державний університет ім. І. Франка, економічний факультет

Наукове керівництво: підготовлено 3 кандидатів економічних наук.

Дисципліни, що викладає:

 1. Фінансова санація та банкрутство підприємств
 2. Фiнансове господарство України
 3. Фондовий ринок
 4. Фiнансова діяльність суб’єктiв господарювання

Наукові інтереси: національна економіка, фінансове господарство, історія економіки, фінансів та фінансово-економічної думки

Основні публікації: понад 100 друкованих праць

Перелік основних публікацій:

1. Голубка С.М. Система оподаткування Галицьких земель другої половини ХІХ століття / С. М. Голубка, А. А. Чинчик // Економічний форум (Ulrich's Periodicals Directory (США), РІНЦ (Росія), Index Copernicus (Польща). – 2016. – № 2. – С. 22–28.

2. Голубка С.М. Економічні погляди Івана Франка та його внесок у податкознавство / С.М.Голубка, А. А. Чинчик // Вісник ОНУ. Серія «Економіка» (Google Scholar, Index Copernicus, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського). – 2016. – Том 21, вип. 7(49). – С. 16–20.

3. Голубка С.М. Сутність базових понять теорії оподаткування в українській фінансово-економічній науці / С.М.Голубка, А. А.Чинчик // Економічний вісник НГУ. Науковий журнал. (SciVerse Scopus, Google Scholar, Index Copernicus, Ulrich's Web Global Serials Directory, Research Bib Journal Database, EBSCOhost, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського). – 2016. – № 4(56). – С. 72–80.

4. Голубка С.М. Навколишнє середовище та економічний розвиток: дискурс взаємозалежності і суперечності / С.М.Голубка, Б.І.Яциковський// Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». –2015. – Вип. 15 (5). – С. 104- 108.

5. Голубка С.М. Модерні наукові течії вивчення еколого-економічного розвитку / С.М.Голубка, Б.І.Яциковський // Економічний вісник університету: збірник наукових праць учених та аспірантів. – Вип. 29/2. – Переяслав-Хмельницький: ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», 2016. – С. 489–494.

6. Голубка С.М. Аналіз еколого-економічних проблем України в умовах глобалізації / С.М.Голубка, Б.І.Яциковський // Globalne Aspekty Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Swiatowej w warunkach niestabilnosci Gospodarczej: [monografia] Miedzynarodowej konferencii Naukowo - Praktycznej. - Częstochowa, Polska. Wydawnictwo Akademii Polonijnej w Częstochowie «Educator», 2016. – С.221- 230.

7. Holubka S.M.Mykola Rudenko energy concept in the context of the modern world economy / S.M.Holubka, B.I. Yatsykovskyy// Economics, management law: problems of establishing and transformation. Collection of scientific articles: scientific journal “Economics and finance”. – Dubai, UAE: Al Ghurair Printing and Publishing LLC, 2016. – C.198-202.

8. Голубка С.М. Українська наукова школа вивчення еколого-економічного розвитку: основні течії ХХ-ХХІ ст. / С.М.Голубка, Р. Р. Білоскурський // Економічний форум. №3/2016. – Луцьк : Луцький національний технічний університет, 2016. – С. 5 – 13.

Кузнєцова Анжела Ярославівна

Kuznecova

Доктор економічних наук, за спеціальністю 08.04.01 – фінанси, грошовий обіг і кредит (2006), професор кафедри фінансів, обліку і аудиту (2008), професор.

Освіта: 1987-1992 рр. - економічний факультет Львівського державного університету імені Івана Франка, спеціальність – механізована обробка економічної інформації, кваліфікація – інженер-економіст; диплом з відзнакою

Членство в радах:

 1. Спеціалізована вчена рада Д 26.883.01 в ДВНЗ «Університет банківської справи»
 2. Спеціалізована вчена рада Д 58.082.01 в Тернопільському національному економічному університеті

Наукове керівництво: підготувала 9 кандидатів економічних наук зі спеціальності 08.00.08 – гроші, фінанси та кредит, триває підготовка 5 кандидатів та 1 доктора економічних наук

Дисципліни, що викладає: Методологія економічних досліджень

Наукові інтереси: Фінансова та цінова стабільність, фінансова грамотність, фінансово-кредитне забезпечення банківських і небанківських установ, трансформація фінансово-кредитної системи України, монетарний розвиток і валютне регулювання, антикризове регулювання в економіці, інноваційний розвиток і економіка знань, фінансове забезпечення інноваційної діяльності, розвиток малого і середнього бізнесу.

Участь у виконанні наукових тем:

 • «Вплив іноземного капіталу на функціонування банківської системи України» - 2007 р. (замовник - Дирекція з банківського регулювання та нагляду Національного банку України),
 • «Аналіз та моделювання впливу монетарних режимів на інноваційний розвиток економіки» (0110U000077) – 2008-2010 рр. (замовник - Департамент економічного аналізу та прогнозування Національного банку України));
 • «Розробка методологічних та інституціональних засад забезпечення фінансової стабільності в Україні» (0111U004020) – 2011-2012 рр. (замовник - Управління макроекономічного аналізу та прогнозування Департаменту економічного аналізу та прогнозування Національного банку України));
 • «Розвиток методичних підходів та інструментарію забезпечення фінансової стабільності в Україні» (0113U002199) – 2013-2014 рр. (замовник – Департамент економічної політики Генерального економічного департаменту Національного банку України));
 • «Розроблення Стратегії підвищення фінансової грамотності населення та механізмів її реалізації в Україні» (0114U003951) – 2014-2015 рр. (замовник – Департамент офіційних публікацій Національного банку України));
 • «Формування стратегії розвитку АТ «ТАСКОМБАНК» - 2016 р. (замовник - АТ «ТАСКОМБАНК»)

Основні публікації: понад 130 наукових праць з проблем розвитку фінансово-кредитної сфери, фінансових ринків, забезпечення фінансової стабільності, у т.ч.: 24 монографії, 8 підручників і навчальних посібників, 63 наукові статті у фахових виданнях, 17 публікацій у зарубіжних виданнях.

Нагороди:

2005, Почесна грамота Львівської обласної Ради;

2005, Пам'ятний знак – ювілейна медаль з срібла «Львівський банківський інститут Національного банку України»;

2008, Почесна грамота Міністерства освіти і науки України;

2011, нагрудний знак «Відмінник утворення України»;

2011, пам'ятна медаль з латуні «20 років Національному банку України»;

2015, Подяка Голови Національного банку України.

Сидорова Олена Володимирівна

Sydorova

Кандидат економічних наук за спеціальністю 08.00.08 – Гроші, фінанси і кредит (2012).

Освіта: 2001-2006 рр. Львівський банківський інститут Національного банку України, магістр з банківської справи, диплом з відзнакою, 2002-2007 рр. Львівський державний університет внутрішніх справ, юрист.

Дисципліни, що викладає:

 1. Страховий менеджмент,
 2. Соціальне страхування,
 3. Ризик-менеджмент.

 

Наукові інтереси: Банківське страхування, ризик-менеджмент, аналіз діяльності банківської системи.

Основні публікації: понад 20 друкованих праць, 10 статей у фахових виданнях

Перелік основних публікацій:

 1. Сидорова О.В., Сидоров О.І. Інформаційна безпека банку: сучасний стан та перспективи розвитку // Механізми, стратегії, моделі та технології управління економічними системами за умов інтеграційних процесів: теорія, методологія, практика. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – Хмельницький – Камянець-Подільський, 2016.
 2. Невмержицька О.В. Обгрунтування системної реорганізації комерційних банків України / О.В. Невмержицька // Збірник наукових праць «Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія «Логістика». – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2015. - №633, – С. 486-490.
 3. NevmerzytskaOlenaFeaturescommercialbankssystemrestructuring / NevmerzytskaOlena // Challengesforthecontemporaryenterpriseunderglobalization. Cracow University of Economics, Cracow 2014. – Р. 327-332.
 4. Невмержицька О.В., Кузнєцов О.Ю. Наслідки впливу світової фінансової кризи на економіку України // Фінансово кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. – Харків, 2014 – С. 158-163.

Слав’юк Наталія Ростиславівна

Slavyuk

Кандидат економічних наук за спеціальністю 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит». Тема дисертації «Зовнішні державні запозичення в забезпеченні конкурентоспроможності економіки країни».

Освіта:

2004-2009 - Університет банківської справи НБУ, спеціальність «Фінанси кредитних установ», диплом магістра фінансів з відзнакою

Жовтень 2007- лютий 2008 – Краківський економічний університет (м. Краків, Республіка Польща), програма обміну студентів Erasmus Mundus (спеціальність «Міжнародні фінанси»)

Дисципліни, що викладає:

 1. Фінансовий інжиніринг.
 2. Фінансовий ринок.
 3. Інноваційне інвестування.
 4. Міжнародні фінанси.
 5. Фінансові системи зарубіжних країн.

Наукові інтереси: Державний борг, державні фінанси

Основні публікації: 16 публікацій

Перелік основних публікацій:

 1. Слав’юк Н. Р. Кредитні рейтинги в системі оцінки конкурентноздатності економіки країни / Н. Р. Слав’юк // Вісник Університету банківської справи Національного банку України. – 2010. - №1 (7). – C. 37-38.
 2. Слав’юк Н. Р. Проблеми та перспективи підвищення ефективності реалізації проектів Світового банку в Україні / Н. Р. Слав’юк // Управління ризиком : зб. наукових робіт. - 2011. – №5 (102). – C. 39-41.
 3. Slaviuk N. Public debt: state and problems of managing // Scientific journal «Business-inform». – 2011 .       – №2(394), V.1. – P. 32-34.
 4. Girchenko T., Slaviuk N. Public debt of European countries under conditions of       financial instability / Developmental challenges of contemporary economies management. – Cracow, 2011. – P. 25-31.
 5. Слав’юк Н. Р. Боргові кризи в країнах Європейського Союзу / Н. Р. Слав’юк // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії і практики : зб. наукових праць. – 2012. – Випуск 1 (12). – C. 248-253.
 6. Слав’юк Н. Р. Особливості дефолтів за суверенними зобов’язаннями країн світу / Н. Р. Слав’юк // Регіональна економіка. – 2012. - №1 (63). – C.170-176.

Стороженко Оксана Олександрівна

storozhenko

Кандидат економічних наук за спеціальністю 08.10.01 – розміщення продуктивних сил і регіональна економіка (2002), доцент кафедри професійної підготовки (2007), доцент.

Освіта: 1991-1995рр. Уманський аграрний університет, аграрний менеджмент, економіст, диплом з відзнакою

Дисципліни, що викладає:

 1. Фінанси
 2. Фінанси підприємств
 3. Бюджетна система
 4. Ринок фінансових послуг
 5. Місцеві фінанси
 6. Податкова система
 7. Бюджетний менеджмент

 

Наукові інтереси: Соціально-економічна безпека України

Основні публікації: понад 29 друкованих праць, 16 статей у фахових виданнях

Перелік основних публікацій:

 1. Стороженко О.О. Фінансовий механізм іпотечного кредитування // Вісник Одеського національного університету. – 2014. – Том 19. Випуск 1. 141-145 с.
 2. Стороженко О.О., Кухарук Н.С. Використання платіжного балансу у проведенні валютної політики // Збірник наукових праць «Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України (проблеми інтеграції України у світовий фінансовий простір)». – Львів - 2014. – Випуск 1 (105). 203-215 с.
 3. Стороженко О.О., Шейко О.П. Роль заощаджень населення у формуванні ресурсної бази банків України в сучасних умовах // Збірник наукових праць «Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України (проблеми інтеграції України у світовий фінансовий простір)». – Львів - 2014. – Випуск 1 (105). 279-287 с.
 4. Стороженко О.О.; Гірченко Т.Д. Дослідження впливу іноземного капіталу на конкурентоспроможність вітчизняних банків // Збірник наукових праць Університету банківської справи Національного банку України (м. Київ) Харківський інститут банківської справи «Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики». – Харків. – 2014. – Випуск 1 (16).
 5. Стороженко О.О. Вдосконалення механізмів банківського обслуговування міжнародної економічної діяльності підприємств//Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Глобальні виклики розвитку обліку, економіки та фінансів національних підприємств» 3-4 квітня 2015 року (Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини «Університет «Україна»), 153-157 с.
 6. Стороженко О.О. Особливості фінансово-економічної діяльності страхових компаній України //Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Якість економічного розвитку: глобальні та локальні аспекти» 15-16 травня 2015 року (кафедра світового господарства і міжнародних економічних відносин ОНУ імені І.І. Мечникова м. Одеса). 148-152 с.
 7. Стороженко О.О. Особливості розробки стратегії виходу на міжнародний ринок у вищих //Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Стратегії, проблеми та регулювання економічних систем в умовах макроекономічної нестабільності» 18-19 березня 2016 року (ММІРЛ ВНЗ «Університет «Україна»), 17-21 с
 8. Storozhenko O.O., Burlakova I., Chmeruk G. Health management of staff as a fundamentally new approach in formation of the organizational culture of the enterprise//Trends in der Entwicklung der nationalen und internationalen Wissenechaft: Sammelwerk der wissenschaftlichen artikel. - Verlag SWG imex GmbH. Nurnberg, Deutschland, 2016. 242-244 S.
 9. Стороженко О.О., Гірченко Т.Д. Становлення та розвиток електронних фінансових послуг в Україні та закордоном// Міжнародної науково-практичної конференції «Європейська інтеграція: історичний досвід та економічні перспективи», яка відбулась 3-4 березня 2017 року у місті Одесі. 207-210с.
 10. Гірченко Т.Д., Стороженко О.О., Шейко О.П. Аналіз сучасного стану та перспективи розвитку банків іноземних банківських груп в Україні // Електронне наукове фахове видання Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського - «Глобальні та національні проблеми економіки». – 2017. – Випуск № 16. Квітень 2017 р.
 11. Гірченко Т.Д., Стороженко О.О., Шейко О.П. Дослідження сучасного стану розвитку банківської системи України з позиції ефективності // Вісник Одеського національного університету. – 2017. – Том 22. Випуск 4 (57).

Швець Наталія Романівна

Shvec N

Дисципліни, що викладає:

 1. Грошово-кредитне регулювання економіки
 2. Банківське регулювання та нагляд

Наукові інтереси: проблеми здійснення ефективного банківського нагляду; проблеми ефективного функціонування кредитної кооперації; проблеми банківського ризик-менеджменту; проблеми фінансового забезпечення діяльності громадських організацій.

Член двох спеціалізованих вчених рад із захисту кандидатських та докторських дисертацій.

Член редколегії наукових міжнародних індексованих журналів:

 1. Міжнародний науковий журнал "Науковий огляд"
 2. Міжнародний науковий журнал «INNOVATIVE SOLUTIONS IN MODERN SCIENCE»
 3. Міжнародний науковий журнал «PARADIGM OF KNOWLEDGE»

 

Перелік основних публікацій:

 1. Швець Н.Р. Особливості системи оцінки інтегрального ризику банківської діяльності / Швець Н.Р., Юшкалюк А.А. // Трансформація сучасних соціально-економічних систем в умовах європейської інтеграції та глобалізаційних викликів: матеріали IV-ї Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених. – Чернівці: ЧНУ, 2015. – С. 119-120
 2. Швець, Н.Р. Теоретико-методологічні засади сучасного банківського нагляду / Н.Р. Швець // Науковий огляд. - №7 (17), 2015. – С. 52-65.
 3. Швець, Н.Р. Кредитні спілки в структурі фінансового посередництва / Н.Р. Швець, О.М. Осадець // Науковий огляд. - №8 (18), 2015. – С. 56-64.
 4. Швець, Н.Р. Роль кредитних спілок у механізмі фінансового забезпечення економічного зростання в Україні / Н.Р. Швець, О.М. Осадець // Фінансове забезпечення економічного зростання в Україні: стан, тенденції та перспективи: монографія / за ред..: П.О.Нікіфорова. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2015. – 384 с.
 5. Швець, Н.Р. Удосконалення системи ризик-менеджменту в банках України / Н.Р.Швець, А.А.Юшкалюк // Економіка і управління в умовах глобалізації : матеріали ІV міжнар. наук. - практ інтернет-конф., 21 трав. 2015 р. / м-во освіти і науки України, Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського. - Кривий Ріг: [ДонНУЕТ], 2015. - 198 с.
 6. Швець, Н.Р. Банківський ризик-менеджмент в умовах фінансово- економічної та політичної нестабільності в Україні / Н.Р.Швець, А.А.Юшкалюк // Вісник Одеського національного університету. Серія: Економіка. – Одеса: – 2015. – Том 20. – Випуск 2/2. – 204 с. – С. 153 – 157.
 7. Швець, Н.Р. Кредитні спілки на ринку фінансових послуг України/ Швець Н.Р., Осадець О.М.// Науковий Вісник Херсонського державного університету. – Вип.5 (4).-2014. – С. 103-106.
 8. Швець, Н.Р. Місце і роль кредитних спілок в структурі ринків фінансових послуг України/ Швець Н.Р., Осадець О.М.//Розвиток національної економіки: теорія і практика: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 3-4 квітня 2015 року, проведеної на базі ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», м. Івано-Франківськ – Тернопіль: Крок, - 2015. – Ч.3. – С. – 355-356.
 9. Швець, Н.Р. Соціально-економічна природа функціонування кредитних спілок в Україні/ Швець Н.Р., Осадець О.М. //Економіка в сучасних умовах: стан, проблеми та пошук шляхів їх подолання: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 26-27 червня 2015 року)/ГО «Львівська економічна фундація». У 2-х частинах. Львів: ЛЕФ, 2015. – Ч.2. – С. 90-91.
 10. Швець, Н.Р. Механізм формування капіталу кредитних спілок/ Швець Н.Р., Осадець О.М.//Розвиток фінансового ринку в Україні: проблеми та перспективи: Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної Інтернет – конференції, 11 листопада 2015р. – Полтава: ПолтНТУ, 2015. – С. 82-84.
 11. Швець, Н.Р. Ризики пов’язані з діяльністю кредитних спілок в сучасних умовах/ Швець Н.Р., Осадець О.М.// International Scientific-Practical Conference Modern Transformation of Economics and Management in the Era of Globalization: Conference Proceedings. January 29, 2016. Klaipeda: Baltija Pablishing. – С.306-309.
 12. Швець, Н.Р. Капітал банку в системі банківського регулювання та нагляду: [Електронний ресурс] / Швець Н.Р. // Світові тенденції та перспективи розвитку фінансової системи України: зб. матер. наук.-практ. конференції, 27-28 жовтня 2016 р./ Київський національний університет імені Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – С. 122-126.
 13. Shvets, N. Estimation of the trends of banking system of Ukraine development at the present stage / N.Shvets, I.Tkachuk // Innovative solutions in modern scienc № 1(10), 201

Науковий бібліометричний профіль у системі GoogleScholar