Кафедра економіки та управління

Кафедра економіки та управління є провідною навчальною структурою з підготовки фахівців для підприємств, установ та організацій різної форми власності.  Кафедра здійснює підготовку бакалаврів за спеціальністю «Економіка» (спеціалізація «Міжнародна економіка») та магістрів з менеджменту (спеціалізація «Бізнес-адміністрування»).

Місія кафедри економіки та управління полягає в  підготовці висококваліфікованих фахівців та наукових кадрів з врахуванням потреб економіки та  сприянні підвищення конкурентоспроможності економіки та банківської системи України шляхом активізації інноваційно-інвестиційної складової розвитку, структурних реформ  та розширення «економіки знань», забезпечення динамічного економічного зростання як основи підвищення якості життя населення.

Визначену місію колектив кафедри реалізовує через дослідження, генерування і поширення нових знань у сфері економіки та менеджменту, формування базових  компетенцій та особистісних якостей конкурентоздатних, ерудованих та інноваційних фахівців з менеджменту та економіки, здатних реалізувати свої знання і навички.

Для читання лекцій, проведення круглих столів з актуальних проблем запрошуються провідні фахівці Національного банку України, практичні фахівці фінансово-кредитних установ, підприємств, рекрутингових компаній, центрів зайнятості.

Кафедра економіки та управління є провідною навчальною структурою з підготовки фахівців для підприємств, установ та організацій різної форми власності.  Кафедра здійснює підготовку бакалаврів за спеціальністю «Економіка» (спеціалізація «Міжнародна економіка») та магістрів з менеджменту (спеціалізація «Бізнес-адміністрування»).

Місія кафедри економіки та управління полягає в  підготовці висококваліфікованих фахівців та наукових кадрів з врахуванням потреб економіки та  сприянні підвищення конкурентоспроможності економіки та банківської системи України шляхом активізації інноваційно-інвестиційної складової розвитку, структурних реформ  та розширення «економіки знань», забезпечення динамічного економічного зростання як основи підвищення якості життя населення.

Визначену місію колектив кафедри реалізовує через дослідження, генерування і поширення нових знань у сфері економіки та менеджменту, формування базових  компетенцій та особистісних якостей конкурентоздатних, ерудованих та інноваційних фахівців з менеджменту та економіки, здатних реалізувати свої знання і навички.

Для читання лекцій, проведення круглих столів з актуальних проблем запрошуються провідні фахівці Національного банку України, практичні фахівці фінансово-кредитних установ, підприємств, рекрутингових компаній, центрів зайнятості.

Карчева Ганна Тимофіївна

Karcheva H T

Завідувач кафедри економіки та управління, доктор економічних наук, доцент

Освіта:

У 1977 р. закінчила  Київський інститут народного господарства ім.  Д.С. Коротченко Кандидатську дисертацію захистила в 1981 р. в Київському інституті народного господарства ім Д.С. Коротченко. Докторську дисертацію захистила у 2014 р. в Університеті банківської справи Національного банку України.

Нагороди:

 ювілейна медаль із срібла «Національний банк України» (2001) за вагомий внесок у розбудову банківської системи держави, високий професіоналізм в роботі;

медаль «Народна шана працівникам банківської системи» (2008);

бронзовий пам’ятний знак «Національний банк України» (2009) за багаторічну плідну і сумнівну працю в Національному банку України, вагомий особистий внесок у забезпечення якісного моніторингу фінансового стану банків та впровадженні комплексного підходу до наглядового процесу;

подяка Міністерства освіти і науки України (2016) за багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів та плідну наукову педагогічну діяльність

Викладає дисципліни:

Магістерського рівня:

«Фінансовий менеджмент у банку»;

«Управління ефективністю діяльності банку»

Напрями наукових досліджень:

Ефективність та конкурентоспроможність банківської системи України та економіки;

Забезпечення ефективного банківського регулювання та нагляду;

Синергетична концепція розвитку економічних систем;

Системи управління ризиками в діяльності банків

Публікації:

115 публікацій, з них 1 монографія одноосібна,  в співавторстві 6 монографій та 2 підручники з грифом МОН.

 1. Карчева Г.Т. Ефективність та конкурентоспроможність банківської системи України : монографія д-ра екон. наук / (Г. Т. Карчева, Т. С. Смовженко, В. І. Міщенко та ін.) ; за заг. ред. д-ра екон. наук Г. Т. Карчевої. – Київ : ДВНЗ «Університет банківської справи», 2016. – 279 с.
 2. Карчева Г.Т. Ефективність функціонування та перспективи розвитку банківської системи України : монографія / Г.Т. Карчева ; НАН України ; Ін-т екон. та прогнозув. – К., 2012. – 520 с.
 3. Карчева Г. Т. Регулювання діяльності системно-важливих банків / Г.Т. Карчева // Банківська система України: інституційні зміни та інновації : кол. моногр. / за заг. ред. Л. О. Примостки. – К.: КНЕУ, 2015. –  С. 297– 309.
 4. Карчева Г.Т. Удосконалення регулювання ліквідності банків у контексті концепції фінансової стабільності / Г.Т. Карчева // Регулювання діяльності банків в умовах глобальних викликів : монографія  /  [Л.О.Примостка, М.І.Диба, О.О.Чуб та ін.] : за ред. д-ра екон.наук, проф. Л.О.Примостки. К. : КНЕУ, 2012. – С. 141– 165.
 5. Карчева Г.Т. Проблеми забезпечення фінансової стійкості банківської системи України в умовах макроекономічної нестабільності / Г. Т. Карчева // Вісник Одеського національного університету. Економіка. – 2016. – Том 21. – Вип. 4. – С. 57–66.
 6. Карчева Г.Т. Системний аналіз прибутковості діяльності банків України / Г. Т. Карчева // Бізнес-інформ. – 2015. – № 9. – С. 308–313.
 7. Карчева Г.Т. Системно-синергетичний підхід до розвитку банківських систем в умовах фінансової нестабільності / Г. Т. Карчева // Проблеми економіки. – 2015. – № 3. – С. 201–208.
 8. Карчева Г.Т. Теоретичні та практичні аспекти управління ризиками електронного банкінгу / Г. Т. Карчева // Науковий вісник Полісся. Чернігів. – 2015. – № 2. – С. 121–126.
 9. Карчева Г. Проблеми забезпечення фінансової стабільності  банківської системи України в посткризовий період / Т. Смовженко, Г. Карчева // FinanciаlSystemsStabilityinUkraineandPoland : ConferenceMaterials. – Wroclaw : PublishingHouseWroclawUniversityEconomics, 2014. – С. 68–79.
 10. Карчева Г. Таргетування інфляції: проблеми та перспективи впровадження в Україні / Г. Карчева, В. Огієнко, С. Кулик, М. Нарижний // Вісник Університету банківської справи. – 2015. – № 2 (33). – С. 8–15.
 11. Карчева Г.Т. Роль міжнародних резервів у забезпеченні фінансової безпеки держави / Г.Т. Карчева, А.В. Сириця // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України». Випуск 2 (112). –  2015. – С. 33– 37.
 12. Карчева Г.Т. Віртуальні інноваційні валюти як валюти майбутнього / Г.Т. Карчева, С.М. Нікітчук // Фінансовий простір. –  №2 (18). – 2015. – С. 23– 29.
 13. Карчева Г. Т. Сучасні підходи до управління ризиком ліквідності банків / Г. Т. Карчева, С. В. Запорожець, В. Ю. Чібісова // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2015. – № 7. Вересень. – С. 691–696.
 14. Karcheva G. Stress testing of banks: theory and practice // Economics and management: problems of science and practice: Collection of scientific articles. Vol. 2  Verlag SWG imex GmbH, Nürnberg, Deutschland, 2014.
 15. Карчева А.Т. Концептуальные подходыкоценке эффективности банковских систем / А.Карчева // Новая экономика. – 2013. – № 1[61]. –  С. 75 – 80.

Багратян Грант Араратович

Bagratjan H A

Д.е.н.,  (Росія, Вірменія, Україна), професор (Вірменія), доцент (Україна)

 

Освіта:

У 1979р. закінчив Єреванський інститут народного господарства.

У лютому 1987р. захистив кандидатську дисертацію (Інститут економіки

Академії Наук Вірменської РСР)

У червні 2004р. захистив докторську дисертацію (Державний університет управління, Москва).

Працював науковим співробітником в системі Академії наук Вірменії, міністром і Прем'єр міністром Уряду Вірменії, консультантом МВФ, депутат Парламенту Республіки Вірменія, викладач Російсько-Вірменського університету (Єреван) і Університету банківської справи (Київ)

 

Напрями наукових досліджень:

Глобальні макроекономічні проблеми, мегаекономіка, фінанси і банківська система, структурні та інституційні реформи, управління людським капіталом, Європейська інтеграція

 

Публікації:

83 публікації, з них 14 монографій, 4 навчальні посібники

 

Викладає дисципліни:

Магістерський рівень:

Глобальні макроекономічні проблеми

 

Захарчук Андрій Савович

Zacharchuk A S

Доктор юридичних наук, професор

Освіта: У 1985 році закінчив Київський державний університет ім. Т.Г. Шевченка.

Доктор юридичних наук з 2010 р. Дисертацію захистив у спеціалізованій вченій раді в Інституті законодавства Верховної Ради України. Вчене звання професора кафедри правознавства присвоєно в травні 2014 р.

Напрями наукових досліджень:

Проблеми вітчизняного державотворення кінця ХІХ-ХХ століть.

Публікації:

70 публікацій, з них 61 наукового та 9 навчально-методичного характеру (з яких 35 у фахових виданнях ВАК України; 3 монографії; 3

навчальних посібники ( у співавторстві ) з грифом МОН України ).

Викладає дисципліни:

Історія українського суспільства та культури” “Міжнародне економічне право, Політична та правова культура.

Клєвцов Андрій Олексійович

Klevcov A O

Кандидат юридичних наук,доцент кафедри за сумісництвом. Основне місце роботи: МВС України, начальник відділу взаємодії з Верховною радою України, Кабінетом Міністрів України, іншими органами виконавчої влади та місцевого

Напрями наукових досліджень:

Кримінально-правова характеристика злочинів, вчинених у банківській сфері, питання протидії корупціі

Публікації:

8 публікацій, з них у співавторстві 1 підручник з грифом МОН

Викладає дисципліни:

Інтелектуальна власність в Україні.

Фінансове право України.

Кравченко Ірина Семенівна

Kravchenko I S

Доктор економічних наук, професор

Освіта:

У 1981 р. закінчила Херсонський індустріальний інститут

У 1987 р. аспірантуру Одеське відділення Інституту економіки Національної Академії наук України захистила дисертацію

У 1999 р. захистила докторську дисертацію в Інституті регіональних досліджень НАН України на тему «Трудозберігаюча функція зайнятості»

З 2007 р. працює в Університеті банківської справи НБУ на посаді проректора з навчально-методичної роботи

Напрями наукових досліджень:

- Ринок праці, соціальна економіка і політика.

- Вплив глобалізаційних та інтеграційних процесів на трансформацію ринку праці.

- Державне регулювання економіки.

- Проблеми та перспективи розвитку фінансово-кредитної системи.

- Компетенції фахівців банківської сфери.

Публікації:

Підручники і посібники:

Всього: 5 підручників та 5 навч. посібників, у т.ч.: Менеджмент персоналу: навчальний посібник/ авторс.колектив: Н.В.Ізюмцева, І.С. Кравченко та ін. – К:УБС НБУ, 2011. – 381с.

Hrant Bagratyan, Іrina Kravchenko. Megaeconomics and global macroeconomic problems / Навчальнийпосібник. – К.: УБСНБУ, – 2013 . – 247 с.

Монографії:

Всього: 7 монографій, у т.ч. :

1. Питання макроекономічної політики України на 2014–2019 рр. : експертно-аналітично доповідь / Т. Смовженко, Г. Багратян, І. Кравченко. – К. : УБС НБУ, 2014. – 254 с.

2. Введение в мегаэкономику: теория, методология, практика : монография. [Г. Баратян, І. Кравченко] - К.: Вид-во УБС НБУ, 2012. – 158с.

3. Управління персоналом в умовах економіки знань: Монографія. /кол.авт: Л.К.Семів, І.С. Кравченко та ін. - К.: УБС НБУ, 2011. – 406 с.

4. Інтеграція України та Росії в європейський трудовий простір за ред. Г.Багратяна, І.Кравченко: – К.: Вид-во УБС НБУ, 2010. - 190 с.

Статті:

1. Кравченко І.С. Особливості взаємодії ринків праці ЄС і України // Соціально-трудові відносини: теорія та практика. Збірник наук. праць. – К.: КНЕУ. – 2015. – №2(10). – С. 43-53

2. Кравченко І.С. Сучасний стан та перспективи розвитку Національної системи масових електронних платежів / І. Кравченко, І.Дрозд. –К.:Вісник УБС НБУ. -№  2- 2014.

3. Кравченко І.С. Визначення сутності поняття «платіжна система» / І.Кравченко, Ю.Балакіна. – //Фінансовий простір . - 2014. - № 3. - С. 141-146.

Викладає дисципліни:

Менеджмент персоналу, Управління людськими ресурсами

Міщенко Володимир Іванович

Mischenko V I

Доктор економічних наук, професор кафедри економіки та управління

Освіта:

Народився у 1955 р.

В 1977 р. закінчив економічний факультет Харківського національного університету

 ім. В.Н. Каразіна.

Кандидатську дисертацію захистив у 1980 р. в Московському державному університеті ім. М.В. Ломоносова.

Докторську дисертацію захистив у 1990 р. в Ленінградському державному університеті.

  Нагороджений знаком «Відмінник освіти України».

Напрями наукових досліджень:

Грошово-кредитна політика, грошовий обіг, валютне регулювання, банківська справа, банківський нагляд, макропруденційне регулювання, ринок фінансових послуг, фінансова стабільність, державні фінанси.

Публікації:

Понад 300 публікацій, зокрема:

1. Міщенко В.І. Управління ризиками іпотечного житлового кредитування в умовах фінансової нестабільності / В.І. Міщенко, С.В. Науменкова, С.В. Міщенко // Фінансовий простір. – 2016. – №2(22). – С.53-60.

2. Міщенко В.І, Банківська система України: проблеми становлення та розвитку / В.І. Міщенко, С.В. Науменкова // Фінанси України. – 2016. – №5. – С.7-33.

3. Міщенко С.В. Регулювання ринку деривативів в Україні / С.В. Міщенко, В.І. Міщенко // Вісник Одеського національного університету. Економіка. – 2016. – Т.21. – №(5(47). – С.186-190.

4. Міщенко В.І. Використання похідних фінансових інструментів у практиці українських банків / В.І. Міщенко, С.В. Науменкова // ModernTransformationofEconomicsandManagementintheEraofGlobalization. – Klaipeda: Baltija Publishing, 2016. – С.283-286.

5. Міщенко С.В. Поєднання функцій стратегічного розвитку та антикризового управління в діяльності центральних банків / С.В. Міщенко, В.І. Міщенко // Актуальні проблеми економіки. – 2016. – №2. – С.266-272.

6. Науменкова С.В. Механізми реформування державних банків і забезпечення стабільності фінансової системи України / С.В. Науменкова, В.І. Міщенко // Громадянське суспільство і формування нової парадигми соціально-економічного розвитку в умовах глобалізації. – К.: СЕУ, 2015. – С.95-103.

7. Міщенко В.І. Вплив банківської кризи на зміну умов банківського кредитування / В.І. Міщенко, С.В. Міщенко // Фінансовий простір. – 2015. – №3(19). – С.63-69.

8. Науменкова С.В. Макропруденційні інструменти в механізмі забезпечення фінансової стабільності / С.В. Науменкова, В.І. Міщенко // Фінанси України. – 2015. – №10. – С.53-76.

9. Міщенко В.І. Світовий досвід регулювання вартості споживчих кредитів та перспективи його використання в Україні / В.І. Міщенко, О.А. Шаповал //Банківська справа. – 2015. – №3. – С.108-115.

10. Науменкова С.В. Фінансові репресії в механізмі прихованого переміщення державного боргу: форми та інструменти / С.В. Науменкова, В.І. Міщенко // Фінанси України. – 2015. – №8. – С.31-55.

11. Міщенко В.І. Удосконалення дії каналів трансмісійного механізму грошово-кредитної політики в Україні в умовах переходу до таргетування інфляції/ В.І. Міщенко, С.В. Міщенко // Актуальні проблеми економіки. – 2015. – №1. – С.421-428.

12. Іванов В.В. Міжнародний досвід інфляційного таргетування: модель успіху для України // В.В. Іванов, В.І. Міщенко, О.К. Малютін // Актуальні проблеми економіки. – 2015. – №4. – С.414-425.

13. Міщенко В.І. Роль і функції монетарного трансмісійного механізму в забезпеченні цінової стабільності / В.І. Міщенко // Фінанси України. – №1. – С.29-46.

14. Науменкова С.В. Влияние денежно-кредитной политики Центрального банка на стимулирование экономического роста // С.В. Науменкова, В.И. Мищенко // Проблемы современной экономики. – 2015. – №2. – С.168-174.

15. Банківська система України на шляху євроінтеграції: монографія / за ред С.А. Буковинського / С.А. Буковинський, В.І. Міщенко, С.В. Науменкова, ін. – К.: Центр наукових досліджень НБУ, УБС НБУ, 2015. – 496 с.

16. Міщенко В. Інструментальне забезпечення стабільності банківської системи на основі розробки агрегованого індексу / В. Міщенко, О. Малютін // Вісник НБУ. – 2015. – №4. – С.32-37.

17. Міщенко В. Комунікаційна політика центрального банку / В. Міщенко, В. Крилова, М. Ніконова // Вісник НБУ. – 2015. – №1. – С.6-10.

18. Науменкова С.В. Роль коммуникаций банков в защите прав потребителей банковских услуг / С.В. Науменкова, В.И. Мищенко // Социальная экономика. – 2014. – №1-2. – С.134-143.

19. Модернізація фінансової системи України в процесі євроінтеграції. У 2-х т. / О.В. Шлапак, Т.І. Єфименко, В.І. Міщенко, С.В. Науменкова, ін. – К.: ДННУ «Академія фінансового управління», 2014. – 870 с.

20. Міщенко В.І. Стратегічні підходи до управління ризиками функціонування нежиттєздатних банків і обслуговування проблемних активів / В.І. Міщенко, С.В. Міщенко // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. – 2014. – №10. – С.40-46.

21. Міщенко В.І. Стан і перспективи стратегічного розвитку банківської системи України / В.І. Міщенко // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. – 2014. – №. – С.3-12.

22. Науменкова С.В. Сучасні проблеми капіталізації банківської системи України / С.В. Науменкова, В.І. Міщенко // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. – 2013. – №2. – С.3-11.

23. Словник-довідник банківської термінології / за ред.. д.е.н., проф. В.І. Міщенка / В.І. Міщенко, ін. – К.: НБУ. ЦНД, 2013. – 176 с.

24. Міщенко В. Розвиток безготівкових роздрібних платежів і технологій самообслуговування клієнтів банків в Україні / В. Міщенко, М. Ніконова // Вісник НБУ. – 2013. – №. – С.20-25.

25. Міщенко В. Сучасна практика споживчого кредитування в Україні / В. Міщенко, О. Шаповал // Вісник НБУ. – 2013. – №11. – С.3-9.

26. Міщенко В. Капіталізація банківської системи України: сьогодення та перспективи / В. Міщенко //Вісник НБУ. – 2013. – №7. – С.11-17.

Викладає дисципліни:

Бакалаврський рівень:

Економічна теорія.

 

Огородник В.В.

Ogorodnik V V

Кандидат економічних наук зі спеціальності 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит» (2013)

Тема кандидатської дисертації: «Стратегії кредитно-інвестиційної діяльності банків України»

Дисципліни, що викладає:

 1. Соціальна відповідальність
 2. Міжнародний економічний аналіз
 3. Економіка праці та соціально-трудові відносини
 4. Макроекономіка

Стажування:

 • Вища школа менеджменту (м. Барселона, Іспанія)
 • Балтійська Міжнародна Академія (м. Рига, Латвія)

Перелік основних публікацій:

 1. Огородник В.В. Соціальна відповідальність банківського сектору економіки як фактор підвищення довіри суспільства / В. В. Огородник // Міжнародна науково-практична конференція «Творення простору суспільної довіри в Україні XXI сторіччя». – 2016.
 2. Українська людина в європейському світі: виміри ідентичності : навч. посібник / кол. авторів ; за ред. д-ра екон. наук, проф. Т. С. Смовженко, д-ра філос. наук, проф. З. Е. Скринник. – К. : УБС НБУ, 2015. – 609 с.
 3. Огородник В.В. Вплив екологічного компонента соціальної відповідальності на економіку країни / В. В. Огородник // Електронне наукове фахове видання «Глобальні та національні проблеми економіки». – 2015. - № 7. – с. 612-616.
 4. Огородник В.В. Аналіз етапів становлення кредитної системи України та визначення її економічної ефективності / В. В. Огородник // Науковий журнал «Молодий вчений». – 2015. - № 2 (17). - с. 1276-1280.
 5. Ogorodnyk V. V. Credit system of Ukraine and its future development / V. V. Ogorodnyk // Вісник Університету банківської справи. – 2015. - № 3 (24). - с. 3 - 6.
 6. Огородник В.В. Соціальна відповідальність в контексті підготовки фахівців фінансово-кредитної сфери // Соціальна відповідальність влади, бізнесу, громадян / Монографія за загальною редакцією професора Г.Г. Півняка. – Дніпропетровськ, 2014. – Том 1. – С. 378-382.
 7. Огородник В. В. Вплив рівня компетентності та клієнтоорієнтованості персоналу на реалізацію банком його стратегії // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні напрями розвитку менеджменту, обліку та аудиту» (м. Київ, травень 2014 р.). – К.: ГО «Київський економічний науковий центр», 2014. – Ч. 2. – с. 79-82.
 8. Реструктуризація вітчизняних комерційних банків: монографія / кол. авт.; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. О.Д. Вовчак. - К.: УБС НБУ, 2013.
 9. Огородник В.В. Сучасний стан розвитку споживчого кредитування в Україні / Манівська Т.Ю., Огородник В.В. // Проблеми забезпечення ефективного функціонування та стабільного розвитку банківської системи України: тези доповідей учасників ІV науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених. – К. : 2014. – с. 44-46.
 10. Огородник В.В. Теоретична характеристика ефективності банківського кредитування / Нездолій А.О., Огородник В.В. // Проблеми забезпечення ефективного функціонування та стабільного розвитку банківської системи України: тези доповідей учасників ІV науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених. – К. : 2014. – с. 125-127.
 11. Огородник В.В. Напрями вдосконалення управління операційним ризиком банків / Ярмолович Ю.Ю., Огородник В.В. // Проблеми забезпечення ефективного функціонування та стабільного розвитку банківської системи України: тези доповідей учасників ІV науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених. – К. : 2014. – с. 189-191.

 

Пинзеник Віктор Михайлович

Pynzenik V M

Доктор економічних наук, професор

Освіта:

Доктор економічних наук (з 1989 р.), професор ( з 1991 р.), народний депутат України.

Народився 15 квітня 1954 р. у с. Смологовиця Іршавського р-ну Закарпатської області.

Освіта вища, у 1975 р. закінчив Львівський державний університет ім. І.Франка, економічний факультет, економіст, у 1979 р. - аспірантуру там же, у 1989 р. - докторантуру Московського державного університету ім. М.В.Ломоносова.

Кандидатська дисертація на тему: "Економічні проблеми стимулювання підвищення рівня якості продукції (на матеріалах підприємств машинобудівної промисловості)" (Львівський політехнічний інститут, 1980 р.), докторська дисертація "Ціни у механізмі управління якістю машинобудівної продукції виробничо-технічного призначення" (Московський державний університет, 1989 р.).

З 1972 р. по 1992 р.  – асистент, доцент, старший науковий працівник, професор, завідувач кафедри економіки і управління народним господарством економічного факультету Львівського державного університету ім. І.Франка.

У 1992 –1993 р. – міністр економіки України.

У 2005 – 2006 р. – міністр фінансів України. 

Почесний доктор Національного університету "Києво-Могилянська академія", Тернопільської академії народного господарства.

Заслужений економіст України.

Напрями наукових досліджень:

Моделювання соціально-економічного розвитку країни

Викладає дисципліни:

Політика економічного зростання

 

Тривайло Андрій Юрійович

Tryvailo A J

Кандидат економічних наук, доцент

Освіта:

У 1996 році закінчив Київський державний торговельно-економічний університет за спеціальністю «Менеджмент у невиробничій сфері»

У 2001 році закінчив аспірантуру Київського національного торговельно-економічного університету.

Захистив дисертацію на тему: «Формування системи інформаційного забезпечення управлінської діяльності керівника торговельного підприємства».

З 1997 по 2008 роки працював асистентом, старшим викладачем, доцентом кафедри менеджменту Київського національного торговельно-економічного університету

З 2002 по 2008 роки працював на посаді заступника директора Центру навчально-тренінгових фірм Київського національного торговельно-економічного університету

З 2008 по 2017 роки працював на посаді заступника директора Інституту банківських технологій та бізнесу ДВНЗ “Університет банківської справи

Напрями наукових досліджень:

Формування та впровадження системи корпоративного управління в банківському секторі України

Публікації:

Більше 80 наукових та навчально-методичних праць.

Викладає дисципліни:

Менеджмент, Менеджмент персоналу, Психологія управління та конфліктологія, Конфліктологія і теорія переговорів, Операційний менеджмент, Навчально-ознайомча практика, Корпоративне управління, Менеджмент організацій і адміністрування 

 

Хмара Марина Петрівна

Chmara M P

Кандидат економічних наук, доцент

Нагороди:

Подяка Департамента освіти і науки Київської обласної державної адміністрації - Голові журі секції “Економічна теорія та історія економічної думки”, “Фінанси, грошовий обіг та кредит” Малої академії наук.

Асоційований член Ради молодих вчених при Міністерстві освіти та науки України. Віце-президент Всеукраїнської громадської організації ”Українська асоціація економістів-міжнародників”. Голова Ради молодих вчених Інституту міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Член національної спілки журналістів України. Експерт Центру підтримки реформ Кабінету Міністрів України. Входить до складу редколегій наукових журналів: фаховий збірник наукових праць «Актуальні проблеми міжнародних відносин» (2-ий заступник головного редактора); електронне фахове видання «Міжнародні відносини. Серія: Економічні науки» (відповідальний секретар).

Напрями наукових досліджень:

Європейська інтеграція, кластерізація української економіки, кластерні угруповання, інноваційна економіка, глобальні виробничі системи, глобальні виробничі мережі

Публікації:

105 наукових публікацій, з них 1 одноосібна монографія, 10 колективних монографій

Викладає дисципліни:

Міжнародна економіка, Міжнародна торгівля, Міжнародна інвестицій діяльність”.

 

Шевченко Наталія Олексіївна

Shevchenko M O

Кандидат філологічних наук, доцент

Освіта:

В 1981 році закінчила Київський державний університет ім. Т.Г.Шевченка  за спеціальністю   “Романські та германські  мови і література”.

З 1981 по 1984 рік навчалася у аспірантурі Університету, після закінчення якої захистила кандидатську дисертацію і здобула ступінь кандидата філологічних наук.

З 1985 по 1994 рік працювала викладачем, старшим викладачем, доцентом кафедри (пізніше Центру) іноземних мов АН України.

Працювала на багатьох проектах перекладачем з іноземними консультантами Американського агентства з міжнародного розвитку, Міжнародного валютного фонду, інших міжнародних організацій.

З 2008 р. працює на посаді доцента  Університету банківської справи.

Напрями наукових досліджень:

Проблеми семантики та прагматики ділогічного мовлення, новоутворення у підмові економіки і фінансів, інтерактивні методи навчання.

Публікації:

1.Шевченко Н.О. До питання про текстову зв’язність та комунікативні невдачі в діалозі. – Проблеми семантики слова. речення та тексту. Вип.22, К.. 2009. – С.462 -  471.

2.Шевченко Н.О. Лексика оцінної семантики в економічному дискурсі. – Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах. Випуск 17. К., 2009. – C.124 – 133 ).

3.Шевченко Н.О.Покращення іншомовної і соціокультурної компетенції студентів засобами професійно орієнтованого читання. – Сучасні дослідження з іноземної філології. Випуск 7. – Ужгород, 2009. - С.591-597.

4.Євтушенко Л.І., Гнатюк І.М., Міхненко Н.Ф., Шевченко Н.О., Шпак Н.А. Англо-українсько-російський тематичний словник ділової лексики. 2-е видання, доповнене. – К., Інкос, Лінгвіст, 2009. – 389 с.

Викладає дисципліни:

Професійна іноземна мова, Ділова іноземна мова

Спеціальності бакалаврського рівня

Міжнародна економіка

Обов'язкові дисципліни:

 1. Історія українського суспільств
 2. Українська мова за професійним
 3. спрямуванням
 4. Професійна іноземна мова
 5. Філософія
 6. Політична та правова культура
 7. Вища математика
 8. Теорія ймовірності і математична статистика
 9. Інформатика для економістів
 10. Економічна теорія
 11. Макроекономіка
 12. Мікроекономіка
 13. Оптимізаційні методи і моделі
 14. Економетрика
 15. Регіональна економіка
 16. Економіка підприємства
 17. Менеджмент
 18. Маркетинг
 19. Гроші і кредит
 20. Фінанси
 21. Бухгалтерський облік
 22. Безпека життєдіяльності
 23. Соціологія
 24. Статистика
 25. Міжнародна економіка
 26. Інформаційні системи і технології
 27. Економіка праці та соціально-трудові
 28. відносини
 29. Міжнародний економічний аналіз
 30. Міжнародні відносини та світова політика
 31. Фінансові системи зарубіжних країн
 32. Міжнародні фінанси
 33. Облік та планування ЗЕД
 34. Міжнародні економічні відносини
 35. Міжнародна торгівля
 36. Економіка і зовнішньоекономічні відносини України